Биодиверзитет Србије

Изложба "Биодиверзитет Србије" представља богатство флоре и фауне наше земље. Све врсте су оригиналне и направљене специјалним препараторским методама. Смештене су у карактеристичне ситуације, приказане кроз сва четири годишња доба и кроз различите делове дана. Ова изложба на аутентичан начин приказује природна богатства Србије.

Опстанак човека непосредно је условљен очувањем природних ресурса Планете, чија је основа укупна биолошка разноврсност (биодиверзитет) њеног живог света. Стога је у савременим стратегијама развоја уврштен и концепт заштите и очувања биодиверзитета, односно планирање привредног и општедруштвеног развоја, уз рационално коришћење ресурса и очување природе и животне средине. Србија представља један од шест центара биодиверзитета у Европи. Србију карактерише висок степен генетског, специјског и екосистемског диверзитета. На територији Србије издвојено је 62 значајна подручја за биљке, 42 значајна подручја за птице и 40 одабраних подручја за дневне лептире.