Јавне набавке 2018

01 Набавка горивa за моторна возила и машине Природњачког центра ''Свилајнац''

02 Услуге маркетинга, телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за потребе Природњачког центра ''Свилајнац''

03 Набавка услуга уступања људских ресурса

04 Набавка експоната за потребе ЈП СТЦ Природњачки центар ‘‘Свилајнац’’

05 Набавка мобилијера за објекат базена ЈП СТЦ Природњачки центар ‘‘Свилајнац“

06 Куповина путничког возила путем финансијског лизинга

07 Набавка хемијских средстава за одржавање квалитeта воде на градским базенима у Свилајнцу

08 Набавка натријум хипохлорита и соне киселине

09 Набавка папира, пвц кеса и хемијских средстава за одржавање хигијене у ЈП СТЦ Природњачком центру у Свилајнцу

10 Радови и услуге демонтаже постојеће поставке и монтаже нове поставке експоната у објекту Природњачког центра ‘‘Свилајнац’’“